VOORWAARDEN: Cursus, Tarieven & acties

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen, tarieven en acties van ZoukMotion. 


Algemeen

 • Bij elke inschrijving rekenen wij € 5,- administratiekosten.

 • Voor aanvang van de tweede les is de factuur contant voldaan. Wanneer een betaling niet op tijd is ontvangen, wordt de toegang tot de les ontzegd. De betalingsverplichting blijft van kracht. Bij het voldoen van de factuur kunnen de lessen weer worden hervat.

 • Het is niet mogelijk per les te betalen.

 • Zonder danspartner kan deelgenomen worden aan de lessen. De dansschool is niet verplicht een danspartner te garanderen.

 • Het is niet mogelijk lessen over te dragen aan een ander persoon.

 • Het is altijd mogelijk binnen de lesperiode een les in te halen op het niveau van inschrijving of een lager niveau.

 • De dansschool houdt zich het recht voor een ieder te weigeren van deelname aan de lessen.

 • Vermeld een emailadres zodat de dansschool tijdig kan informeren over bijvoorbeeld wijzigingen. Wanneer er geen emailadres is opgegeven kan de dansschool u niet informeren. U kunt de dansschool niet aansprakelijk stellen voor eventueel geleden schade.

 • De dansschool is nooit aansprakelijk voor diefstal van persoonlijke eigendommen etcetera.


Gratis Proefles 

 • Deze actie geldt altijd.

 • Je mag van elke cursus 1 gratis proefles doen.

 • Bij inschrijving is je proefles de eerste les van je cursus.

 • Schrijf je niet in, dan ben je geen kosten verschuldigd.

Combinatiedeal

 • De actie is geldig vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

 • De actie geld alleen voor verschillende cursussen in dezelfde cursusperiode.

 • Je kunt binnen je huidige niveau en onder je niveau combinaties maken. Combinaties met niveaus die hoger liggen dan je vaardigheden zijn niet mogelijk.

 

Korting op ZoukMotion EVENTS

 

 • De actie is geldig van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

 • ZoukMotion korting op activiteiten wordt voorafgaand aan de activiteit in de les en via e-mail medegedeeld.

 • ZoukMotion korting is geldig voor cursisten die in op dat moment een cursus volgen en het cursusgeld hebben voldaan.


Studentenkorting

 • Deze actie is altijd geldig.

 • De aanbieding is alleen geldig voor voltijd studenten.

 • De aanbieding is alleen geldig op vertoon van een geldige collegekaart.


BRESS-korting

 • Deze actie is altijd geldig.

 • De actie is alleen voor houders van een BRESS-sportkaart.

 • De aanbieding is alleen geldig op vertoon van een geldige BRESS-sportkaart.

 • ZoukMotion verifieert huidige status van inschrijving bij BRESS.


10% korting op BRESS-sportkaart

 • De actie is geldig vanaf 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

 • Deze actie is geldig in combinatie met alle andere lopende acties.

 • Vermeld bij je inschrijving bij de BRESS dat je cursist bent van ZoukMotion. Je krijgt dan 10% korting op je BRESS-sportkaart.

 • Op de BRESS-sportkaart gelden de voorwaarden van BRESS.

 • BRESS verifieert je huidige status van inschrijving bij ZoukMotion.


Overig

 • Alle acties zijn niet met terugwerkende kracht geldig.

 • Alle acties zijn niet geldig in combinatie met kortingscodes.

 • De prijzen die aangegeven worden in de les, zijn de geldende prijzen. Aan de prijzen op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 • ZoukMotion behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden van alle acties tussentijds te wijzigen en om de acties voortijdig te beëindigen.en


Algemene voorwaarden

Van: ZoukMotion te Breda onder leiding van de heer Dodoo, hierna te noemen: gebruiker
 

Artikel 1  Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden, dansschool ZoukMotion.
Wederpartij: de cursist(e) en opdrachtgever of opdrachtgever.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening, het verlenen van danslessen, workshops en demonstraties.


Artikel 2  Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor elke danscursus, workshop en demonstratie die aangeboden wordt door de gebruiker.

 2. De overeenkomst wordt gesloten tussen de gebruiker en de wederpartij door het ondertekenen van het Inschrijfformulier of Opdrachtformulier workshop en demonstratie.

 3. Door het ondertekenen van de inschrijfformulier of Opdrachtformulier workshop en demonstratie gaat de wederpartij akkoord met deze algemene voorwaarden.

 4. De gesloten overeenkomst tussen de gebruiker en de wederpartij is persoonlijk gebonden en kan niet worden overgedragen aan een ander persoon.

 5. De gebruiker kan bij een individuele inschrijving geen danspartner garanderen.

 6. De gebruiker houd het recht voor zich een ieder te weigeren van deelname aan de cursus.

 7. De gebruiker verstrekt de wederpartij de spelregels met aanwijzingen ten aanzien van de danslessen.

Artikel 3  Uitvoering dienstverlening

 1. Gebruiker zal de overeenkomst tot dienstverlening naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, daarentegen is de wederpartij persoonlijk verantwoordelijk voor het gewenste resultaat.

 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, in welk geval het navolgende overeenkomst van toepassing is.Artikel 4   Uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij wordt aangegaan voor bepaalde tijd, de opdracht zoals bevestigd in Opdrachtformulier workshops en demonstraties.

 2. De overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij wordt aangegaan voor bepaalde tijd, telkens gedurende een Zouk lesperiode van twaalf weken.

 3. De overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij wordt aangegaan voor bepaalde tijd, telkens gedurende een Salsa lesperiode van twaalf weken.

 4. De overeenkomst tussen gebruiker en wederpartij wordt aangegaan voor bepaalde tijd, telkens gedurende een Bachata lesperiode van twaalf weken.


Artikel 5  Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na aanvang van de eerste les of opdracht, op een door de gebruiker aan te geven wijze. De wederpartij ontvangt een factuur en dient het gedeclareerde bedrag contant te voldoen aan de gebruiker bij de eerste les na inschrijving.

 2. Indien de betaling niet binnen 7 dagen na inschrijving wordt voldaan door de wederpartij, brengt de gebruiker 10 euro extra administratiekosten in rekening. Dit bedrag dient contant te worden voldaan bij de gebruiker.

 3. Indien de wederpartij na het verstrijken van de betalingstermijn in gebreke blijft, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en kan de inschrijving of opdracht per direct nietig verklaard worden. Dit heeft als gevolg dat de wederpartij niet verder aan de cursus kan deelnemen of dat de opdracht niet verder wordt vervuld totdat de betaling is voldaan.

 4. Het lesrooster is altijd onder voorbehoud. Er wordt geen restitutie van het lesgeld verleend door gebruiker aan wederpartij door een wijziging in dit lesrooster.

 5. Indien de wederpartij een les niet kan bijwonen behoudt deze het recht de les in te halen op hetzelfde of een niveau onder het eigen niveau binnen dezelfde lesperiode. Er wordt geen restitutie verleent voor het lesgeld door de gebruiker voor gemiste lessen.Artikel 6  Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

 2. Indien de wederpartij de cursus of opdracht voortijdig beëindigt vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld of de opdrachtsom.Artikel 7  Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook (gezondheid, valpartij/blessures/verwondingen, diefstal en of vermissing van persoonlijke bezittingen en dergelijke), die geleden kan worden, voor, tijdens en na de door de gebruiker verzorgde lessen.Artikel 8  Overmacht

 1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van de dienstverlening, indien gebruiker gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.

 3. In geval van overmacht vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.

 

Artikel 9  Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 10  Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn verkrijgbaar bij de instructor.

 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemeen voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan bepalend.

 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


© 2016 ZoukMotion.nl